Hư Không Tạng Bồ Tát có tên tiếng phạn là Akasagarbha, phiên âm là A Già Xả Bích Bà, là một trong bát đại Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Ngài còn có tên khác là Hư Không Dựng, Hư Không Quang, mật hiệu là Kim Cương Như Ý.

Trong Mạn đà la Thai tạng giới, Bồ Tát Hư Không Tạng là chủ tôn của viện Hư Không Tạng. Đây là viện thứ 10 trong 12 đại viện của Mạn đà la Thai tạng giới, vị trí ở sau viện Trì minh. Sự biểu hiện ở viện này là từ bi và trí tuệ hợp nhất, hàm chứa muôn đức, có thể ban cho chúng sinh tất thảy sự trân quý và kiêm đủ trí đức, lấy phúc đức làm căn bản.

Theo những ghi chép trong kinh Phật, Bồ Tát Hư Không Tạng luôn luôn có sự từ bi thương xót với tất thảy chúng sinh, thường gia trì cho họ.

Tương truyền vị Bồ Tát này có đủ 2 tạng phúc và trí, vô lượng vô biên, giống như hư không nên có tên gọi như thế. Trong Mật Tông, vị Bồ Tát này là chủ tôn của Hư Không Tạng ở viện giới Mạn trà la Thai Tạng và thị giả bên phải Thích Ca trong Thích Ca Viện, cũng là một trong 16 vị hiền kiếp của giới Kim Cương.

Theo ghi chép trong Bồ Tát Hư Không Tạng thần chú kinh, Thế tôn rất khen ngợi vị Bồ Tát này, nói sự thiền định của ngài như biển, tịnh giới như núi, trí như hư không, tinh tiến như gió, nhẫn nại như kim cương, tuệ như hằng sa, là pháp khí của chư Phật, đôi mắt của chư thiên, chỉ đường đúng đắn cho con người, nơi súc sinh nương tựa, nơi quỷ đói quy thuộc, là pháp khí để bảo vệ chúng sinh trong địa ngục, ứng nhận tất cả sự cúng dàng tốt nhất của chúng sinh, có thể thấy được sự thù thắng của công đức Bồ Tát.

Trong giới Phật giáo Trung Quốc, Bồ Tát Hư Không Tạng chú là chân ngôn mà các tín đồ Phật giáo thường trì tụng. Người ta thường cho rằng đặc sắc của lời chú đó là tăng cường trí nhớ, thực chất đó là lòng từ bi của Bồ Tát Hư Không Địa Tạng, phương tiện và nguyên lực đều tương tự như Quán Âm Bồ Tát. Kinh điển thường nói ngài vì chúng sinh mà thành tựu đại từ, nên thường độ hóa chúng sinh không mệt mỏi. Có thể thấy sự gia tăng trí nhớ cho chúng sinh chỉ là bộ phận nhỏ trong hạnh nguyện Bồ Tát vô lượng của ngài mà thôi.

Vào thế kỷ VIII, tín ngưỡng Hư Không Tạng truyền vào Nhật Bản, giới tăng lữ khắp nơi tu hành Hư Không Tạng,cầu mong nghe được trì pháp để gia tăng trí nhớ. Nhật Tăng Không Hải cũng từng tu hành phép này. Trong dân gian, tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng cũng rất phổ biến, để cầu tăng phúc đức, trí tuệ, tiêu trừ tai họa. Vị Bồ Tát này được thờ phụng ở Nhật Bản nhiều hơn so với ở Trung Quốc.

 

Hư Không Tạng Bồ Tát

Phật bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát cho tuổi Sửu, Dần

Hư Không Tạng Bồ Tát là vị phật đại diện cho sự thông tuệ, bảo vệ. Ngài có đôi mắt nhìn thấu mọi kho tàng nhưng ngài không màng tới mà chỉ xem là hư không. Vì vậy pháp danh của ngài là Hư Không Tạng.

Theo kinh phật, tay phải của Ngài cầm kiếm có liệt hỏa sáng rực thể hiện sức mạnh bảo vệ, tay trái Ngài cầm nhành sen hoặc viên ngọc sáng thể hiện sự thông tuệ.

Khi mang mặt dây Hư Không Tạng Bồ Tát bên mình sẽ giúp tăng cường lý trí, tránh được cám dỗ, trừ tà, giúp đầu óc thanh tịnh, sáng suốt.

Dưới đây là những vật phẩm mặt Phật Hư Không Tang Bồ Tát được tạc từ đá thiên nhiên 100%, tất cả các sản phẩm được mua từ Phong Thuỷ Đá Quý Labitstone đều có giấy chứng thư kiểm định đá quý bảo hành trọn đời chất lượng đá trừ rơi, vỡ, hỏng do va đập .

Hiển thị 4 sản phẩm