Phổ Hiền Bồ tát – Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa. Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta Bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Phổ Hiền được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt. Bồ Tát Phổ Hiền hay được thờ chung với Phật Thích-ca và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, voi trắng tượng trưng cho trí huệ vượt chướng ngại, sáu ngà cho sự chiến thắng sáu giác quan. Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền được xem ở trong nhóm của Phật Đại Nhật. Biểu tượng của Phổ Hiền là ngọc như ý, hoa sen, có khi là trang sách ghi thần chú của Bồ Tát. Tại Trung Quốc, Phổ Hiền được xem là một trong bốn Đại Bồ Tát, trú xứ của Phổ Hiền là núi Nga Mi, nơi Bồ Tát lưu trú sau khi cưỡi voi trắng sáu răng (sáu răng ngụ ý sáu độ, sáu phương pháp tu hành để đạt tới cõi Niết bàn; bốn chân biểu thị bốn điều như ý, bốn loại thiền định) từ Ấn Độ sang Trung Quốc

Phổ Hiền Bồ Tát

Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát cho tuổi Thìn, Tỵ.

Phổ Hiền Bồ Tát là một trong Ngũ Thiền Bồ Tát. Ngài hay xuất hiện cùng với hai vị Bồ Tát Thích Ca và Văn Thù.

Ngài biểu tượng cho trí tuệ, sự kiên trì để vượt qua mọi khó khăn. Người chuẩn bị thi cử, khởi nghiệp nên cầu nguyện Ngài để nhận được sự che chở.

Phổ Hiền Bồ Tát được miêu tả lại: Ngài cưỡi voi thể hiện sức mạnh vượt qua thử thách, một tay cầm nhành hoa sen thể hiện sự tinh khiết, một tay cầm ngọc như ý thể hiện vạn sự như ý.

Dưới đây là những vật phẩm mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát được tạc từ đá thiên nhiên 100%, tất cả các sản phẩm được mua từ Phong Thuỷ Đá Quý Labitstone đều có giấy chứng thư kiểm định đá quý bảo hành trọn đời chất lượng đá trừ rơi, vỡ, hỏng do va đập .

Hiển thị 4 sản phẩm